شرکت بنا فرایند تولید انواع سردخانه

ساخت سردخانه مرکبات

سردخانه مرکبات
سردخانه مرکبات جهت نگهداری محصولات پرتقال، نارنگی، لیمو و… طراحی می باشند. دمای سردخانه مرکبات به نحوی است که از رشد میکروب و قارچ و گندیدگی میوه جلوگیری شود. ملاحظات خاصی در طراحی سردخانه مرکبات وجود دارد که آن را از سایر انواع سردخانه مجزا می کند. جهت حفظ کیفیت بافت مرکبات در سردخانه لازم است طراحی با لحاظ کردن ملاحظات خاص نگهداری این محصولات از جمله رطوبت بالا و کنترل اتمسفر انجام شود.